Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

 • Kalendarium

  Czwartek, 2022-12-08

  Imieniny: Delfiny, Marii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 10181236
  • Do końca roku: 23 dni
  • Do wakacji: 197 dni

Organizacja nauki

Składanie wniosku

1. Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej, którego rodzice złożą odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły - druk wniosku do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie.

2. Wniosek złożony raz obowiązuje na cały okres nauki dziecka w szkole. Składa się go na zasadzie dobrowolności do 20 września nowego roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna naukę w klasie pierwszej. Rodzice mogą dziecko wypisać z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września - druk rezygnacji do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie. W wyjątkowych przypadkach rodzice mogą wypisać dziecko z zajęć drogą pisemnej rezygnacji, jednak nie wcześniej niż z końcem roku szkolnego.
3. Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, wpływ na klasyfikację i promowanie).

Zasady konstruowania grup na naukę języka kaszubskiego

1. Grupy, w których odbywa się nauka języka kaszubskiego w szkole podstawowej tworzy się na poziomie danej klasy z co najmniej 7 uczniów.
2. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza, nauczanie organizuje się w grupach międzyklasowych. Grupa międzyklasowa tworzona z uczniów różnych klas nie może liczyć mniej niż 3 i więcej niż 14 uczniów.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów w grupach klasowych lub międzyklasowych może być mniejsza niż określona wyżej.

Liczba godzin

ETAP I (klasy I - III SP)
- minimum 290 godzin w cyklu trzyletnim, tj. tygodniowo:
•  klasa I - 3 godziny
•  klasa II - 3 godziny
•  klasa III - 3 godziny

Ocenianie

Na I etapie nauki (klasy I - III) ocenianie prowadzone jest w formie opisowej. Przy ocenianiu brana jest pod uwagę aktywność i zaangażowanie ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w czasie wycieczek i warsztatów odbywających się poza szkołą. Oceniana jest również chęć udziału w konkursach regionalnych.