Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-05-08

  Imieniny: Kornela, Lizy

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 2880856
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni

Informacje o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Data

Część egzaminu

Godzina

Regulaminowy czas trwania egzaminu

Czas dla uczniów
z dostosowaniami

25 maja
wtorek

 

język polski

9.00

120 min.

do 180 min.

26 maja

środa

 

matematyka

9.00

100 min

do 150 min.

27 maja

czwartek

 

język nowożytny

9.00

90 min

do 135 min.

 

 

Terminy dodatkowe: 18-20 czerwca 2021r

Udostępnienie wyników EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w systemie SIOEO

 

2 lipca 2021 r.

Przekazanie prze OKE do szkół zaświadczeń/

informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 8 lipca 2021 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

9 lipca 2021 r.

 

W czasie egzaminu obowiązują wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

 

Ogólne zasady obowiązujące na egzaminie

 

 1. Uczniowie do sali egzaminacyjnej mogą wnieść długopis z czarnym tuszem, a na egzamin z matematyki – linijkę. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych.
 2. Uczniowie mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać przy nodze stolika.
 3. Uczniowie powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i okazać go w razie potrzeby.
 4. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.
 5. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, siadają przy stolikach wylosowanych przez przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego egzamin.
 6. W czasie trwania egzaminu, uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami. Czas nieobecności ucznia jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.
 7. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 8. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu z zalecanego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, ze taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed  rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 9. O godzinie określonej w komunikacie, członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne a przewodniczący informuje zdających o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, z instrukcją zamieszczoną na 1 i 2 stronie arkusza. Następnie poleca zdającym:

w arkuszu z języka polskiego i języka angielskiego i matematyki

Sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz zawiera:
a) zeszyt zadań egzaminacyjnych
b) kartę odpowiedzi.

Sprawdzić, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony.

Sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

 

 

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń zamieszcza kod ucznia (oddział i numer w dzienniku np. A16), numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE.
 2. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych, uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, nie później jednak niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego, podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego.
 3. Uczeń jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku stwierdzenia podczas pisania lub sprawdzania pracy egzaminacyjnej niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy ucznia jednakowych sfomułowań wskazujących na udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia, następuje unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu.
 4. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki., zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów i czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

 

UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ EGZAMINATORA NIESAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA LUB ZADAŃ

1. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
a. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
b. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia.

 – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 12a). Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.

3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 12b). Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie .

 5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie 14 dni od dnia:
a. otrzymania wniosku  albo
b. upływu terminu do złożenia wniosku.

6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu, wraz z uzasadnieniem (załącznik 12c).

 
7. Uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji
o unieważnieniu, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 12d).

 9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie przekazuje za pośrednictwem dyrektora OKE. Dyrektor OKE przekazuje rozstrzygnięcie uczniowi lub jego rodzicom za pośrednictwem dyrektora szkoły. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

 

UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO LUB JEGO RODZICÓW UZASADNIONYCH ZASTRZEŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania (załącznik 13a).

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku rozstrzygnięcia (załącznik 13b).

3. Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 13c).

 4. Zastrzeżenia, wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców.

5. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia (załącznik 13c). Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, na skutek zastrzeżeń lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu (załącznik 14a).

7. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, uczniów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

 

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.

3.Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a).

4. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie niż określona w załączniku 16a.
We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:
a. imię i nazwisko zdającego
b. PESEL zdającego
c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko      możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu
d. przedmiot egzaminacyjny, którego wgląd dotyczy.

 5. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia udostępnienia w ZIU (SIOEO) informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od 2 lipca 2021 r., zgodnie z kolejnością wpływu.

6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu OKE informuje wnioskodawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania w przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty oraz wglądu w prace egzaminacyjne znajdują się na stronie: https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2021/2021-04-19_E8_