Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

 • Kalendarium

  Sobota, 2024-05-25

  Imieniny: Borysa, Magdy

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 15213980
  • Do końca roku: 220 dni
  • Do wakacji: 27 dni

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp3reda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , e-mail: sekretariat@sp3.reda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 678 30 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Brzozowej. Nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze trzy wejścia od strony hali sportowej oraz dwa od patio szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto od strony jednego z parkingów znajduje się wejście bezpośrednio do zaplecza kuchennego, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku głównym nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Przy hali sportowej znajduje się łazienka i szatnia dostosowana do osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek zewnętrzny klas "0" ma dostosowania dla osób niepełnosprawnych: podjazd i łazienka.
 6. Przed szkołą znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Strona posiada ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki

 

Dodatkowe pliki:

 

Plik 1

Plik 2